PIZiadas گرافیک

PIZiadas گرافیک

دنیای من شوید.

اصلاح

اصلاح

مبناها اساس مدل سازی توسط دستی ویرایش راس انجام می شود, لبه ها و وجوه, و یا با استفاده از اصلاح کننده است که اعمال تحولات بیشتر یا کمتر پیچیده در مجموعه ای از این عناصر.

تغییر در بلندر

تغییر در بلندر

اصلاح : Booleans در بلندر 2.6

اصلاح : Booleans در بلندر 2.6

سطح زیربخش

اصلاح : سطح زیربخش

تغییر در بلندر : Ejemplo پوست : شخصیت

تغییر در بلندر : Ejemplo پوست : شخصیت