PIZiadas گرافیک

PIZiadas گرافیک

دنیای من شوید.

هندسه تصویری

La هندسه تصویری o “موقعیت نادرست” پایه و اساس این مطالعه آینده از سیستم نمایندگی است, که در آن چشم انداز روابط مدل نرم افزار تاسیس. اما, این هندسه نیز می توان به استدلال انتزاعی استفاده می شود به عنوان امر هندسه متریک, که به ویژه در مطالعه منحنی ها و سطوح مانند مخروطی و چهار مفید.

معرفی

Orígen de la geometría proyectiva

منشا هندسه تصویری

تقاطع خطوط موازی در بی نهایت, ¿realidad اسطوره?

تقاطع خطوط موازی در بی نهایت, ¿realidad اسطوره?

Elementos geométricos y relaciones

proyectivas

Elementos geométricos

مبانی تصویری: هندسه

Categorías de las formas geométricas y operaciones proyectivas

دسته بندی های تصویری شکل ها و عملیات های هندسی

Teorema de Thales

قضیه تالس

Ternas ordenadas de elementos

سه دستور داد از عناصر

عناصر مرتب quaterns

عناصر مرتب quaterns

Perspectividad

Perspectividad

Construcción de cuaternas de puntos

Construcción de cuaternas de puntos

Construcción dinámica de una cuaterna de puntos con Geogebra

Construcción dinámica de una cuaterna de puntos con Geogebra

 

Conceptos sobre Relaciones Armónicas

Cuadrivértice Completo

Cuadrivértice Completo

قطبی از یک نقطه دو مستقیم

قطبی از یک نقطه دو مستقیم

Projectivity در اشکال مرتبه اول

Projectivity

Projectivity

درجه یک اشکال هم تداخل دارند

اشکال با هم تداخل دارند اول

واگذاری در هندسه چیست?

واگذاری در هندسه چیست?

محور تصویری تصویری از دو سری

محور تصویری تصویری از دو سری

تعیین عناصر همولوگ در مجموعه تصویری

تعیین عناصر همولوگ در مجموعه تصویری

Eje proyectivo de dos series Interactivo con Geogebra

Eje proyectivo de dos series Interactivo con Geogebra

مرکز تصویری از دو بسته نرم افزاری تصویری

مرکز تصویری از دو بسته نرم افزاری تصویری

تعیین عناصر همولوگ در پرتوهای تصویری

تعیین عناصر همولوگ در پرتوهای تصویری

Centro proyectivo de dos Haces interactivo con Geogebra

Centro proyectivo de dos Haces interactivo con Geogebra

Projectivity در فرم های درجه دوم

تعریف تصویری مخروطی

تعریف تصویری مخروطی

دور به عنوان مجموعه ای از مرتبه دوم

دور به عنوان مجموعه ای از مرتبه دوم

تقاطع راست و مخروطی

تقاطع راست و مخروطی

از یک خط مماس نقطه را به یک مخروطی

از یک خط مماس نقطه را به یک مخروطی

سری هم تداخل دارند از مرتبه دوم

سری هم تداخل دارند از مرتبه دوم

Aplicación de las series superpuestas de segundo orden

Aplicación de las series superpuestas de segundo orden

Haces superpuestos de segundo orden

Haces superpuestos de segundo orden

استفاده از مرتبه دوم پرتوهای با هم تداخل دارند

استفاده از مرتبه دوم پرتوهای با هم تداخل دارند

روش موقعیت کاذب. استفاده از مرتبه دوم سری با هم تداخل دارند.

روش موقعیت کاذب. استفاده از مرتبه دوم سری با هم تداخل دارند.

Involución en series de segundo orden

محور پیچ

محور پیچ

Triángulos autopolares

Triángulos autopolares

مرکز پیچ

مرکز پیچ

Centro de la cónica

Centro de la cónica

جهت کونژوگه

جهت کونژوگه

قطر مزدوج قطبی

قطر مزدوج قطبی

Ejes polares de una cónica a partir de dos parejas de Diámetros Polares Conjugados

Ejes polares de una cónica a partir de dos parejas de Diámetros Polares Conjugados

 • LO-F-017. اصول FP1-تصویری (FP_v09c1).
  مبانی تصویری. بخش عملیات پروجکشن. سه دستور داد از عناصر.
  پرورش.
 • LO-F-018. FP2-Cuaternas (FP_v09c2).
  عناصر quaterns: دلیل دو برابر.
  پرورش.
 • LO-F-019. FP3-Perspectividad (FP_v09c3).
  چشم انداز تصویری.
  پرورش.
 • LO-F-020. روابط FP4-هارمونیک (FP_v09c4).
  روابط هماهنگ در دور راست و متعامد.
  پرورش.
 • LO-F-021. FP5-Projectivity (FP_v09c5).
  تصویری عمومی. مراکز اکسل و تصویری.
  پرورش.

مرتبه دوم

 • LO-F-022. منظور FP6 دوم (FP_v09c6).
  اشکال دوم. مخروطی.
  پرورش.
 • LO-F-023. فرم FP7-با هم تداخل دارند (FP_v09c7).
  فرم های با هم تداخل دارند تصویری.
  پرورش.
 • LO-F-024. FP8-Involutions (FP_v09c8).
  involutions تصویری.
  پرورش.