PIZiadas گرافیک

PIZiadas گرافیک

دنیای من شوید.

Categorías Tangencias

مشکل از Apollonius : CCC

Cualquiera de los problemas de tangencias que se engloban bajo la denominación de “problemas de Apolonio” puede ser reducido a una de las variantes estudiadas del más básico de todos ellos: مشکل اساسی مماس (PFT).

En este caso vamos a estudiar el que denominamos “Caso de Apolonio ccc“, یعنی, el caso del problema de tangencias en el que los datos vienen dados mediante condiciones de tangencias a tres circunferencias (CCC).

هندسه تصویری: Obtención de los ejes de una cónica a partir de dos parejas de Diámetros Polares Conjugados

Los ejes de una cónica son aquellos diámetros polares conjugados que son ortogonales entre si.

Recordaremos que dos diámetros polares conjugados, que pasarán necesariamente por el centro O de la cónica, son las polares de dos puntos impropios (situados en el infinito) que sean conjugados, یعنی, que la polar de cada uno de esos puntos contiene al otro.

Estas parejas de elementos determinan una involución de diámetros (polares) conjugados que quedará definida cuando conozcamos dos parejas de rayos y sus correspondientes homólogos.

Cónica definida por sus dos focos y una tangente

Hemos resuelto la determinación de una cónica definida por sus dos focos y un punto mediante la circunferencia focal de la cónica.

Un problema que usa idénticos conceptos es el de la determinación de una cónica conocidos sus focos y una de sus tangentes. Veremos este problema en el caso de una elipse.

قطبی از یک نقطه دو مستقیم

مفهوم قطب است به جدایی هارمونیک مرتبط.

این مفهوم مرکزی به تعیین عناصر کلیدی مخروطی است, به عنوان مرکز آن, قطر مزدوج, محور ….

آن را ایجاد تحولات جدید از جمله homographies و ارتباط از اهمیت زیادی را شامل می شوند.

واگذاری در هندسه چیست?

در هندسه ما با استفاده از نظر فرکانس بزرگ, در برخی موارد, آنها به اندازه کافی در زبان روزمره محبوبیت نیست. این امر منجر به موانع در تفسیر برخی از مفاهیم ساده.

یکی از اصطلاحاتی که که اغلب به من در کلاس خواسته است برای “پیچ”. پیچ تعریف می کنیم.

پیچ چیست?

هندسه متری: جایگاه. ARCO قادر : Problema II Solución

Vamos a resolver un sencillo problema planteado anteriormente en el que deberemos determinar un lugar geométrico básico para la determinación de su solución, un problema en el que hay que encontrar un punto del plano que cumpla unas condiciones geométricas dadas.

La intersección de dos lugares geométricos planos nos determinará un número finito de puntos que serán las posibles soluciones del problema.

هندسه متری: جایگاه. ARCO قادر : Problema II

Las técnicas de solución de problemas basadas en la intersección de lugares geométricas se suelen asociar a problemas sencillos de la geometría clásica.

En estos casos es el planteamiento de la solución lo que entraña la mayor complejidad, ya que los lugares geométricos derivados suelen ser elementos geométricos sencillos.
Determinar un punto P desde el que se observe bajo el mismo ángulo a los tres lados de un triángulo ABC.

هندسه متری: جایگاه. Solución I (حسن انتخاب 2014 – B1)

Vamos a resolver el problema de determinar un cuadrado, cuyos vértices se encuentran sobre elementos geométricos dados.
En particular fijaremos los correspondientes a una de sus diagonales sobre una recta, otro de los vértices en una recta diferente y el cuarto vértice sobre una circunferencia.

هندسه متری: جایگاه. مشکل من (حسن انتخاب 2014 – B1)

Los problemas básicos de geometría métrica tienen una especial belleza. Son adecuados para introducir a los alumnos en el arte del análisis en esta disciplina.

Uno de los problemas propuestos en el examen de Selectividad de Septiembre de 2014 plantea la obtención de una figura geométrica simple, un cuadrado, cuyos vértices se encuentran sobre elementos geométricos dados.

مشکل با میز بیلیارد: راه حل

با مطرح کردن مسئله از میز بیلیارد, که این است که ضربه به یکی از دو توپ که روی میز است (به عنوان مثال) , به طوری که اثرات دیگر (la B) پیش از این در یکی از نوارهای داده شده (لبه) جدول, کوه در می رم مشکل بسته به مورد گزاف گویی ساده.

ما می تواند مشکل را تعمیم در نظر گرفتن که شما می توانید به من بدهید, قبل از برخورد با توپ دوم, یک تعداد معین از آثار با باند (لبه های جانبی) جدول.

چهره های معادل : معادل میدان [من]

چهره های هندسی را می توان با یکدیگر توسط مرجع برای این مقایسه در هر دو شکل آن و اندازه آن در مقایسه.

با توجه به ترکیبات مختلف است که می تواند در این مقایسه که در طبقه بندی خواهد شد:

فرم های مشابه: به شکل مشابه اما اندازه های مختلف
فرم های معادل: آنها متفاوت اما برابر اندازه (دوره از منطقه)
اشکال متجانس: به شکل و اندازه (برابر است)
به طور کلی, برای به دست آوردن معادل شکل به شکل دیگر داده شده, استفاده از یک مربع معادل به عنوان واسطه ای بین دو چهره معادل. بنابر این, اولین بحث در مورد چگونگی به دست آوردن معادل مربع به شکل هندسی.