PIZiadas گرافیک

PIZiadas گرافیک

دنیای من شوید.

Categorías vídeo

در حال ویرایش ویدیو : Picture in Picture [PiP]

Superponer una imagen sobre otra en una región de la misma es un efecto que se conoce con el nombre dePicture in Picture” o “PiP
Blender permite editar vídeos de forma no lineal incorporando, اینتر, esta funcionalidad.

Topología dinámica en modo Sculpt [ ماشین مخصوص مخلوط کردن ]

Una de las funciones que tiene Blender para modelar geometría es el modo “Sculpt” en el que trabajamos la superficie a editar como si fuéramos escultores.

Este modo tiene una función que permite, de forma dinámica, modificar el grado de refinamiento de una superficie en el instante que se modela o edita.

از ارائه به ویرایش فیلم

مدل های یک بار تولید شده که به صورت صحنه در سنتز توالی تصویر, مراحل مختلف در حال کار برای گرفتن نتیجه نهایی به صورت ویدئو.

فرآیند محاسبه هر یک از تصاویر از دنباله, تفسیر, می توان با تکنیک های مختلف بیشتر یا کمتر، هزینه زمان محاسبات انجام.

اصلاح : Booleans در بلندر 2.6

عملیات بولی

Las nuevas versiones de Blender han cambiado la forma de definir las operaciones booleanas que vimos al realizar una tuerca en la versión 2.49. Esta forma de modelizar, basada en tres operaciones básicas topológicas con volúmenes, se encuentra ahora bajo el concepto demodificadores”. Las operaciones booleanas son tres: Añadir o sumar dos volúmenes Sustraer… (leer más)

انیمیشن 3D, اشیاء: رئوس جدا : تقسیم سطوح [Experimentales وبلاگ] [ ماشین مخصوص مخلوط کردن ]

Objetos separados

Cuando editamos una superficie compleja en Blender puede ser neceserio que postteriormente la dividamos en partes más pequeñas para poder asignarles materiales , moverlas etc. El problema de asignación de materiales no necesita de esta separación física, ya que podemos generar grupos de vértices y asignar materiales diferentes a cada grupo. اول. en modo edición,… (leer más)

تولید و ویرایش فیلم ها با بلندر [ Experimentales وبلاگ ] [ ماشین مخصوص مخلوط کردن ]

Para crear un vídeo con imagen de síntesis deberemos generar primero las imágenes que los componen de forma individual para, بعد, editarlas y componer la secuencia.

انیمیشن 3D, به عنوان مثال: ایجاد یک برفدانه [ Experimentales وبلاگ ] [ ماشین مخصوص مخلوط کردن ]

copo_thumb

بیایید ببینید که چگونه ما می توانیم یک برف ریزه با استفاده از مخلوط کن ویرایشگر هندسه ایجاد 2.6.

برف ریزه, به عنوان ما استفاده کرده اند برای ایجاد یک تصویر زمینه, یک فراکتال است (autosemejante) با شش محور تقارن. ساختار آن است به همین دلیل بر روی مدل های که در اصل شش ضلعی است, همانطور که در تصویر پیوست شده نشان داده شده است. هر بازو از این رو شش بار در هر یک از تکه های تکرار, اگر چه تنظیمات مختلف بسته به شرایط تبلور مانند دما و رطوبت وجود دارد.

انیمیشن 3D, ذرات : ایجاد دود [Experimentales وبلاگ] [ماشین مخصوص مخلوط کردن]

smoke_render

یکی از جنبه های است که نسخه بهبود یافته 2.5 بلندر سیستم ذرات و محاسبات فیزیکی رفتار آنها بوده است.
به طور خاص معرفی توابع برای به دست آوردن اثرات مانند دود یک پیشرفت قابل توجه در این بررسی بوده است.

انیمیشن 3D, اشیاء: ویرایش رئوس [Experimentales وبلاگ] [ ماشین مخصوص مخلوط کردن ]

ویرایش یک مدل هندسی با تبدیل موقعیت راس آن, این یک کار معمول در روند ایجاد اشیاء برای انیمیشن است.

Un objeto complejo se obtiene a partir de un objeto simple mediante la adición y eliminación de vértices, así como el desplazamiento espacial de los mismos.

Se debe empezar a editar elementos simples, aumentando gradualmente su complejidad.

Un entrenamiento sobre objetos sencillos permite asimilar las posibilidades de manipulación de estos elementos, facilitando el aprendizaje de su uso para, بعد, poder aplicarlos en modelos más complejos.

FotoSketcher: فیلتر نقاشی مداد: رئوس مطالب اساسی

caso_A_thumb

Hemos visto una herramienta de edición digital y opensource denominada FotoSketcher : que convierte tus fotos en dibujos.

Veamos cómo se pueden modificar sus parámetros para obtener un esbozo limpio de una fotografía.

FotoSketcher : عکسها، تغییر عکسها به نقاشی

فیلترهای دیجیتال اجازه تحولات ساده پیچیده ای از تصاویر. FotoSketcher نرم افزار رایگان جالب است که تبدیل عکس خود را به آثار هنری است. این مجموعه پیچیده از فیلترهای دیجیتال, کاملا قابل تنظیم, که به ما اجازه شبیه سازی روش های مختلف طراحی و نقاشی: آبرنگ نفت ذغال سنگ ذغال سنگ مداد چینی جوهر نقاشی نقطه نقطه… (leer más)