PIZiadas گرافیک

PIZiadas گرافیک

دنیای من شوید.

فایل

فایل

Guardar Vistas

ذخیره پنجره ها با نمایش

Guardar la Escena

صرفه جویی در صحنه

Salvar con imagen

ذخیره تصاویر با بافت

Abrir una Escena

باز کردن یک صحنه

Cambiar objetos de escena

تغییر از اشیاء صحنه

در حال ویرایش ویدیو

Generar y editar vídeos

تولید و ویرایش فیلم ها با بلندر

انتقال "پاک"

انتقال "پاک"

تبادل اشیاء بین فایل ها

Importar ficheros

فایل های واردات

اضافه کردن اشیاء از یک فایل

اضافه کردن اشیاء از یک فایل

Blender